Kosova ende me deficit të lartë tregtar

0

 

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, ka njoftuar se sektori i jashtëm i Kosovës u karakterizua me rritje të deficitit të llogarisë rrjedhëse dhe kapitale në 551.7 milionë euro (8.2 përqind e BPV-së), një rritje vjetore prej 39.7 përqind, kryesisht si pasojë e rritjes së deficitit të mallrave, si dhe zvogëlimit të bilancit pozitiv të shërbimeve.

“Në anën tjetër, bilancet pozitive të llogarisë së të ardhurave parësore dhe dytësore shënuan rritje. Rënia e eksportit të mallrave si dhe rritja e konsiderueshme e importit ka ndikuar që deficiti në tregtinë e mallrave të shënojë rritje prej 11.3 përqind dhe të arrijë në rreth 3.0 miliardë euro (44.6 përqind e BPV-së)”, thuhet në raportin e BQK-së, raporton RTKlive.

Sipas BQK-së, remitencat e pranuara në Kosovë, që njëherësh paraqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë së të ardhurave dytësore, arritën vlerën prej 800.5 milionë euro, që paraqet një rritje vjetore prej 5.4 përqind.

“Në kuadër të llogarisë financiare, Investimet e Huaja Direkte (IHD) në Kosovë shënuan rënie vjetore prej 16.3 përqind dhe arritën vlerën prej 213.7 milionë euro”, thuhet në raportin e BQK-së, raporton RTKlive.

Rritja vjetore e gjithsej aseteve të sistemit financiar të Kosovës prej 6.9 përqind në vitin 2018 i atribuohet kryesisht zgjerimit të aseteve të sektorit bankar, pasuar nga sektori mikrofinanciar. Asetet e sektorit bankar në vitin 2018 shënuan rritje vjetore prej 8.2 përqind, duke arritur vlerën prej 4.19 miliardë euro. Rritja e aseteve të sektorit gjatë vitit 2018 i atribuohet kryesisht dinamikave pozitive me të cilat u karakterizua aktiviteti kreditor, aktivitet që u mbështet si nga përmirësimi i kushteve të financimit nga ana e bankave, ashtu edhe nga rritja e kërkesës për kredi.

“Ndër tjerash, oferta kreditore u ndikua pozitivisht nga presionet e konkurrencës, pozita e favorshme e likuiditetit dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së portofolit kreditor. Për të tretin vit me radhë, kreditë e sektorit bankar u karakterizuan me rritje vjetore dyshifroreprej 10.9 përqind në vitin 2018 dhe arritën vlerën prej 2.76 miliardë euro. Në të njëjtën periudhë, depozitat në sektorin bankar të Kosovës arritën vlerën prej 3.36 miliardë euro dhe shënuan rritje vjetore prej 8.7 përqind (6.8 përqind në vitin 2017)”, thuhet në raportin e BQK-së.

PËRGJIGJU